Tag Archives: blogi

Algab Balti keti 25. aastapäeva tähistav esseekonkurss

Balti Assamblee, kuhu kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu parlament, korraldab Balti keti 25. aastapäeva puhul esseekonkursi noortele teemal „Mida tähendab minu jaoks Balti kett?“.

Balti Assamblee president ja Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kutsub kõiki gümnasiste esseekonkursil osalema. „Tänapäeva noortel ei ole isiklikke mälestusi Balti ketist, aga nad teavad sellest oma vanemate ja vanavanemate jutustuste kaudu. Esseekonkursiga soovime luua põlvkondadevahelist sidet taasiseseisvumise ajastuga,“ ütles Randjärv.

Konkursi eesmärk on motiveerida noori ühiskonnas kaasa rääkima, tõstatada küsimusi üldiste väärtushinnangute kohta ning arutada erinevate ühiskonnagruppide koostöö ja heaolu arengu teemadel. Ühtlasi tekitada senisest suuremat huvi Balti riikide koostöö vastu ning ärgitada noori sel teemal kaasa mõtlema.

Esseekonkursile on oodatud gümnaasiumi klasside (10. – 12. klass) õpilaste esseesid, mille pikkus on kuni kaks lehekülge. Iga osaleja saab esitada ühe eesti keeles kirjutatud essee. Konkursi tähtaeg on 20. aprill.

Eesti, Läti ja Leedu parlamendis moodustatud konkursi komisjonid valivad välja kuus paremat tööd oma riigist, mis pääsevad rahvusvahelisse vooru. Konkursil selgitatakse välja üheksa võitjat – kolm igas vanuserühmas (10., 11. ja 12. klass). Võitjaid autasustatakse diplomi ja kutsega osaleda 24. oktoobril Tallinnas toimuval Balti Assamblee istungjärgul.

Täpsem info esseekonkursi kohta: http://www.riigikogu.ee/index.php?rep_id=15169557

Reformierakonna naisteühendus soovib europarlamenti valida Laine Randjärve

Reformierakonna naisteühendus NaiRe esitas Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadiks Riigikogu I aseesimehe Laine Randjärve.

“Laine Randjärv on aastaid olnud eduka naispoliitiku kuvandiks – nii Tartu linnapea, kultuuriministri kui täna Riigikogu I asespiikrina. Lisaks sellele on Lainel olemas hea rahvusvahelise parlamentaarse töö kogemus Läänemereriikide parlamentaarse konverentsi (BSPC) presidendi ja Balti assamblee presidendina,” tõi Reformierakonna naisteühenduse NaiRe esinaine, Riigikogu liige Terje Trei välja põhjused, miks Laine Randjärv on nende arvates sobilik europarlamendi kandidaat.

„Tuginedes rahvusvahelise parlamentaarse töö kogemusele, võin öelda, et lisaks ühtse Euroopa Liidu lepingutes sätestatule on Euroopa Parlamendis töötavatel saadikutel liikmesriikidest oluline esindada oma rahvusriiki,” ütles Laine Randjärv.

“Euroopa Liidus on aktuaalne arutelu, kas liigutakse föderatsiooni suunas või jäädakse siiski rahvusriikide ühenduse põhimõtete juurde. Usun, et oluline on seadusandlikes diskussioonides arvestada nii riikide regionaalsete, kultuuriliste kui geopoliitiliste iseärasustega kindlustades samal ajal, et vastuvõetavad seadused ja muud otsused oleksid rakendatud võrdse kohtlemise printsiibi alusel kogu Euroopa Liidus,” lisas Randjärv.

Reformierakonna kandidaatide nimekiri ja valimisprogramm Euroopa Parlamendi valimisteks kinnitatakse 2. märtsil erakonna Üldkogul Tallinnas Swissotel konverentsikeskuses.

 

Euroopa Parlamendi kohtumise põhiteema on Läänemere strateegia

30. jaanuaril toimuval Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee kohtumisel Euroopa Parlamendis arutatakse Euroopa Liidu Läänemere strateegia (LMS) tegevuskava jõustamist.

Eestit esindab kohtumisel Riigikogu aseesimees ja Balti Assamblee president Laine Randjärv. „Läänemere strateegia elluviimine on edukam, kui me kaasame kõiki piirkonna riike, kaasa arvatud Venemaad. Me ei saa kolmandatele riikidele teha ettekirjutusi, aga saame anda soovitusi ja pakkuda foorumit mõttevahetuseks ja koostööks,“ ütles Randjärv. Ta lisas, et Venemaaga koostöö arendamine võiks toimuda läbi Põhjamõõtme koostöös Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assambleega.

Läänemere strateegial on kolm üldist eesmärki: kaitsta Läänemerd, ühendada piirkond ja suurendada heaolu. LMS puudutab 85 miljonit inimest (17% EL-i elanikkonnast) ja kaheksat EL-i riiki (Rootsi, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu ja Poola). LMS keskendub regiooni konkurentsivõime parandamisele, uute transpordi- ja energiaühenduste loomisele, keskkonnakaitsele, teadusalase koostöö ja kontaktide edendamisele ning inimeste ja keskkonna ohutuse tagamisele.

Randjärv toob esile Balti riikide tähtsuse LMS-i elluviimisel: „Balti riigid ja Läänemeremaad arenevad kiiresti ja on üksteisest sõltuvad. Läänemeri ühendab meid läbi koostöö ja partnerluse, see on meile ka oluline toidulaud ja energiaallikas.“

Kohtumisel on veel kavas ettekanded Läänemeremaade Nõukogu eesistumise programmist ning Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Pärnu 2013. aasta konverentsi resolutsiooni täitmiseks tehtud sammudest. Samuti käsitletakse Põhjamõõdet, milles osalevad võrdsete partneritena EL, Island, Norra ja Venemaa.

Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tunde Paikuse ja Audru põhikoolides

Foto allikas: Paikuse Põhikooli koduleht

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab täna Pärnumaa töövisiidi käigus ühiskonnaõpetuse tunde Paikuse ja Audru põhikoolides, kus ta kohtub ka õpetajate ja koolijuhtidega. Samuti külastab ta Paikuse huvikooli.

Üle kümne aasta muusikaõpetajana töötanud Randjärve sõnul toovad kohtumised koolilastega mõlemapoolset kasu. „Ma külastan hea meelega erinevaid õppeasutusi, noortega on väga huvitav ühiskonnas toimuva üle mõtteid vahetada. Need kohtumised on alati meeli värskendavad ning õpetlikud ka iseendale,“ ütles Randjärv. Tema arvates igal koolil on oma nägu ja hing, mis on kujunenud õpilaste, õpetajate ja juhtkonna ühisest tegutsemisest ning tugineb ühistele väärtustele.

Pärast koolide külastamist kohtub Laine Randjärv Pärnu naisettevõtjate klubiga (BPW), et arutada naiste rolli üle ühiskonnaelus ja poliitikas.

foto võetud klubi Facebooki lehelt

Foto allikas: Pärnu naisettevõtjate klubi Facebooki leht

Randjärv ja Åström: Ukrainas toimub kodanikuvabaduse ränk rikkumine

Põhjamaade Nõukogu president Karin Åström ning Balti Assamblee president ja Riigikogu aseesimees Laine Randjärv väljendasid Kopenhaageni tippkohtumisel vastuvõetud ühises avalduses sügavat muret Ukrainas kujunenud olukorra pärast.

“On tõsiselt murettekitav, et jätkub surve avaldamine Ukraina kodanikele, kes väljendavad vaid oma soovi saada Euroopa Liidu liikmeks. See on kodanikuvabaduse ränk rikkumine,” seisab avalduses.

21.-22. jaanuaril Kopenhaagenis toimunud Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu iga-aastasel tippkohtumisel otsustati luua ühine koostöövõrgustik Vyshegradi riikidega (Poola, Ungari, Tšehhi ja Slovakkia). Analoogne koostöö on Balti Assambleel Gruusia, Ukraina, Armeenia ja Moldova (GUAM) Parlamentaarse Assambleega.

Tippkohtumisel otsustati ühiselt võidelda inimkaubandusega Läänemere regioonis. Koostöö arendamise üheks prioriteediks nimetati ka ühise digituru avamist regioonis. Samuti peeti vajalikuks sagedamini kooskõlastada omavahelisi seisukohti Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendis.

Põhjamaade Nõukogu peab oluliseks hoida suhteid Valgevenega, Balti Assamblee toetab Ukrainat ja GUAM-i poliitikuid koolitusprogrammide kaudu.

Kopenhaagenis saab heakskiidu Läänemere regiooni koostöö tegevuskava

21.-22. jaanuaril Kopenhaagenis toimuval Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu iga-aastasel tippkohtumisel on kavas vastu võtta Läänemere regiooni koostöö tegevuskava 2014. – 2015. aastateks.

Riigikogu aseesimehe ja Balti Assamblee presidendi Laine Randjärve hinnangul on koostöö tegevuskava vastuvõtmine vajalik. „Poliitiliste vestluste aeg on ümber ja tuleb keskenduda praktilisele partnerlusele. Vastutusvõimeline, dünaamiline, roheline ja turvaline – need olgu Läänemere regiooni märksõnad,“ leiab Randjärv. „Läänemere regioon võiks olla eeskujuks teistele Euroopa riikidele ja miks mitte ka kogu maailmale,“ lisas Randjärv.

Tippkohtumisel arutatakse NB8 (Nordic-Baltic-Eight) tarkade meeste 2010. aasta raporti rakendamise edusamme Balti riikide ja Põhjamaade koostöö edendamisel. Samuti käsitletakse ühistegevust Euroopa Liidu suunal, Euroopa naabruspoliitika jõustamise kavasid ja Läänemere regioonist juhtiva teadus- ja innovaatikaregiooni kujundamist. Kõne all on ka rändluspoliitika parem korraldus, võitlus inimkaubanduse vastu, regiooni elanikele heaolu ja tervise tagamine ning Läänemere kui ühise mere keskkonna olukorra parandamine.

Balti Assamblee jätkab Gruusia, Ukraina, Armeenia ja Moldova (GUAM) Parlamentaarsele Assambleele suunatud koolitusprogrammide läbiviimist ja kogemuste vahetamist regionaalse parlamentaarse koostöö vallas.

„Meie eesmärk on GUAM-i maid nõustada ja abistada poliitilise, majandusliku ja sotsiaalarengu tugevdamisel. Koostöö tulemusena võib välja kujuneda lumepalli efekt – kui ühes riigis saavutada kindel ja tugev areng, siis on sel positiivne mõju kogu regioonile,“ ütles Randjärv.

Balti Assamblee presiidiumil on kavas arutada ka transpordi- ja taristuprojekti Rail Baltic ümber kujunenud olukorda.

Laine Randjärv: Kreekale on Euroopa Liidu eesistujaks olemine oluline proovikivi

Riigikogu I aseesimees Laine Randjärv osaleb täna Kreeka suursaadiku Constantine Catsambise kutsel galaõhtul, millega tähistatakse Kreeka saamist Euroopa Liidu eesistujamaaks 2014. aastal.

Laine Randjärve sõnul tuleb Kreeka eesistumist tervitada ja toetada. „Kreeka, kes on olnud mõnda aega vaid Euroopa murelaps, saab koos eesistumisega endale võimaluse olla vastutustundlik ja võrdväärne partner kõigile teistele liikmesriikidele. Kreeka sõnastatud prioriteetidest selgub, et nad kavatsed keskenduda nii hea majanduskliima taastamisele kui ka ühtsustunde tõstmisele Euroopa Liidus,” lausus Randjärv.

„Kreeka kavatseb läbi kogu eesistumise pöörata senisest suuremat tähelepanu mereteemadele, mis annab võimaluse ka Eestile sõna sekka öelda,” kinnitas Randjärv, kes Läänemereriikide parlamentaarse konverentsi (BSPC) presidendina oskab hinnata meie kogemust mereriigina. “Kreeka mereajalugu on pikk ning kahtlemata on neil selles valdkonnas kogemusi, mida ülejäänud Euroopaga jagada.“

Gunta Randla näitus ootab kõige väiksemaid Toompea lossi külalisi

Kolmapäeval kell 12.30 avab Riigikogu aseesimees Laine Randjärv Toompea lossi kunstisaalis Gunta Randla loomingu näituse „ Kõige suuremad sõbrad“.

„Gunta Randla kujundatud lastesaated on tuntud nii täiskasvanute kui laste seas. See näitus tekitab kindlasti elevust ja äratundmisrõõmu nii väikestele kui suurtele, kes Toompea lossi ekskursioonile tulevad,“ ütles Laine Randjärv enne näituse avamist.

2013. aasta juunis 70. juubelit tähistanud staažika tele- ja teatrikunstniku näitus osutab Randla loomingu märgilistele töödele nii fotos, videos, kostüümides kui nukukangelastes. Emotsionaalne ja ülevaatlik väljapanek viib külastajad ka kunstniku töö eesriide taha.

Esimene Gunta Randla kujundatud saade oli Eesti Televisioonis eetris 1968. aastal. 1972. aasta lastelavastusest “Õnnelik lõpp” sai alguse tema aastakümnete pikkune töö lastesaadete ja -lavastuste kujundajana. Tuntumad lastesaated, mille kujundamisele ja loomisele on Randla kaasa aidanud, on “Mõmmi ja aabits” (1973-1976), “Väike nõid” (1975), “Meie maja tsirkus” (1977), “Onu Tik-Taki seiklused” (1981), “Kõige suurem sõber” (1988), “Hei, pöialpoisid” (1988), “Kadekops” (1990) ja paljud teised lastesaated ning nukulavastused.

Nukkudest, teatrist ja kujundamisest ei ole Randla loobunud ka täna. 2013. aasta juunis jõudis nukuteatris publiku ette tema kunstnikutöö lavastuses „Munatopskid“.

Riigikogu kantselei pakub Toompea lossis spetsiaalseid ekskursioone 5-10-aastastele lastele, kus mängude ja erinevate tegevuste abil tutvustatakse Riigikogu tööd ning ruume. Ekskursiooni pikkus on kuni 60 minutit. Lastel on võimalus vaadata peale ekskursiooni Gunta Randla näitust, mis jääb avatuks 27. veebruarini.

Loe lisaks ekskursioonide tellimise kohta: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=31568

Fotod näituselt: http://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2014/Naitused/randla/ 

Laine Randjärv kavatseb eurovalimistel kandideerida

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv (RE) kavatseb kandideerida eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

«Kõigepealt osalen ma kindlasti erakonna sisevalmistel, Reformierakonna üldkogu kinnitab kandidaatide lõpliku nimekirja märtsis,» sõnas Randjärv. Tema sõnul tuleb kasuks kindlasti eelnev ministritöö kogemus suheldes EL parlamendiga direktiivide rakendamise ja ülevõtmise kontekstis, rahvusvahelise parlamentaarse töö kogemus Läänemereriikide parlamentaarse konverentsi ( BSPC) presidendina ja Balti assamblee presidendina.    «Lisaks rahvusvahelisele praktilisele kogemusele poliitmaailmas, olen ma naine. Usun, et Euroopa kontsekstis hinnatakse naiste osalemist poliitikas, nii isikuomadusi, kui suhtlemisoskusi – näiteks läbirääkimisoskust ja paindlikkust, väga kõrgelt» rääkis Randjärv.Euroopa tasandil loodab Randjärv tulevikus tegelda enim rahvusriikide iseseisvuse küsimusega. «Järjest enam kerkib üles küsimus, kas tegemist on föderatsiooni poole liikumisega või rahvusriikide ühendusega,» rääkis Randjärv. «Regionaalpoliitika on tänase Euroopa nõrk koht, seadusandlikes diskussioonides arvestatakse liiga vähe riikide regionaalsete nii kultuuriliste kui geopoliitiliste iseärasustega,» hindas ta.«Suurimateks konkurentideks avaldatud erakondade võimalikest nimekirjadest on kindlasti Edgar Savisaar ja Jüri Ratas. Savisaar plaanib ilmselt lüüa ka Indrek Tarandi kunagise häälterekordi. Reformierakonnas on kindlasti palju tugevaid kandidaate, kellega tuleb EL valimistel konkureerida,» nentis Randjärv.